::webinar วันอังคารที่ 19 ก.ย. เรื่อง รู้จักและรับมือกับอาการ Premenstrual Syndrome ::วิชาการสัปดาห์เภสัชกรรม "We care for everyone เราห่วงใยทุกคน" วันพุธที่ 20 และ วันพุธ27 ก.ย  เปิดการอบรมต่อเนื่องโครงการ "การบริหารจัดการ" ทุกวันเสาร-อาทิตย์ เริ่ม เสาร์ที่ 16 กันยายน :CPA e-Learning 2566 คลิ๊กhttps://healthacademy.in.th/cpa*:: พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

วิสัยทัศน์

องค์กรหลักขับเคลื่อนเภสัชกรชุมชนสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านยา และสุขภาพประจำครอบครัวเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชน

พันธกิจ

  • สร้างรูปแบบองค์กรและระบบบริการเพื่อการขับเคลื่อนเชิงรุก
  • สร้างการยอมรับและศรัทธาต่อวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนของประชาชนและภาครัฐ
  • สนับสนุนเภสัชกรชุมชน(สมาชิก) ให้ประสพความสำเร็จทั้งเชิงวิชาชีพและเชิงพาณิชย์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  • พัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชนและยกระดับการบริการด้วยมาตรฐานร้านยาต้นแบบ
  • สร้างและพัฒนาตัวแทนเภสัชกรชุมชนเพื่อร่วมผลักดันนโยบายสุขภาพพร้อมสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น

คำขวัญ

“Be the Difference to the Excellence”