::ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดวิชาการเนื่องในโอกาส 25 ปี สมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ ::ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Onsite วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 "รับมืออย่างไรดี เมื่อมีปัญหา “มึนงง วิงเวียน” และ “ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงด้วยแผ่นแปะคุมกำเนิด” สำหรับเภสัชกรชุมชน: ห้องเรียน  CPA e-Learning 2566 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa*:: พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

โครงการอบรมให้ความรู้แนวปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยาปี 2560

เรื่อง เชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้แนวปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยาปี 2560
เรียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) / สมาชิกสมาคมร้านขายยา /สมาชิกชมรมร้านขายาแห่งประเทศไทย

ตามที่ทางสำนักยา กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการอบรมให้ความรู้แนวปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยาปี 2560 ( ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสมาคมเภสัชกรรมชุมชน ฯ ได้รับมอบหมายในการประสานงานกับทางสมาคมร้านขายยาฯ ชมรมร้านยาฯ เพื่อเชิญชวนสมาชิกร้านยา ( ในพื้นที่แต่ละจังหวัดที่มีการจัดประชุม) ให้เข้าร่วมการอบรมเพื่อให้ร้านยาทุกร้านได้รับความรู้และแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอันเป็นนโยบายหลักของประเทศในขณะนี้

ทางสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อการประสานงานเชิญชวนร้านยาในจังหวัดของท่านเข้าร่วมประชุมและอนุเคราะห์การเดินทางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้โปรดแจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมแก่ทางสมาคมฯ ( ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เพื่อรวบรวมและนำส่งสำนักยาต่อไป

****กำหนดการโครงการอบรมให้ความรู้แนวปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยาปี 2560**
swiss replica watches
09.00-10.00 น.  ลงทะเบียน
10.00-10.30 น.  พิธีเปิดการอบรม
                          กล่าวรายงานโดย ประธานสมาพันธ์พัฒนาคุณภาพร้านยา
                          กล่าวเปิดอบรม โดยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
10.30-11.30 น.     เหตุผลและแนวคิดหลักในการใช้ยาสมเหตุสมผลในร้านยา และข้อมูลสำหรับประชาชน
                         : ซองยามาตรฐาน ฉลากช่วย และเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน
11.30-12.30 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30-14.00 น. โรคไม่จ่ายยาปฏิชีีวนะและทางเลือกอื่นในการใช้ยา 
                            และยาที่มีความอันตรายสูง ที่ต้องจ่ายหรือกระจายอย่างมีเงื่อนไข 
                            โดย อ.ภญ.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย
14.00-14.30 น.     เทคนิคในการเผชิญหน้ากับผู้ป่วยทีทัศนคติไม่ถูกต้องต่อการใช้ยาและทางออกจากอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง
                          โดย ผศ.นพ. พิสนธิ์ จงตระกูล
                                 อ.ภญ.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย
                                 ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ 
                                   ทีมรณรงค์
14.30-15.30 น.     แนวทางสร้างแนวร่วม ร้านยาส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล
                         โดย ผศ.นพ. พิสนธิ์ จงตระกูล
                              อ.ภญ.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย
                             ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ 
                               ทีมรณรงค์