ขอเชิญประชุมวิชาการเนื่องในกิจกรรม *World Antibiotic Awareness Week วันที่ 24 พ.ย.* ประชุมวิชาการ Putting Type 2 Diabetes into Diabetes Remission วันที่ 29 พ.ย.65  *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566** CPA e-Learning 2565 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

Acute Diarrhea in Children: How to Manage Properly?  และ Rationale use of oral bronchodilator for cough
Acute Diarrhea in Children: How to Manage Properly? และ Rationale use of oral bronchodilator for cough
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-013-07-2565
สถานที่จัดการประชุม Online Zoom webinar     View location Map
วันที่จัดการประชุม 24 กรกฎาคม 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
โรคท้องร่วงเฉียบพลัน เป็นโรคที่พบได้บ่อยโรคหนึ่งในร้านขายยา ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ จากข้อมูลสถิติโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี พ.ศ. 2564 ยังมีผู้ป่วยโรคท้องร่วงเฉียบพลันโดยประมาณ 500,000 ราย จากประชากร 66 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป รองลงมา คือ กลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 4 ปี และผู้ที่มีอายุ 25-34 ปี

แม้ว่าในปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมาจะไม่มีรายงานการเสียชีวิตด้วยโรคท้องเสียเฉียบพลันเลย แต่การเจ็บป่วยก็ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจไม่น้อย โดยเฉพาะรายที่มีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และแม้ว่าโรคท้องร่วงเฉียบพลันจะเป็นโรคที่ไม่รุนแรง แต่นำมาซึ่งภาวะขาดน้ำและสูญเสียสมดุลแร่ธาตุ ที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในโรคนี้ ดังนั้น “การป้องกันและรักษาภาวะขาดน้ำที่ถือเป็นมาตรฐานของโรคท้องร่วงเฉียบพลัน จึงเป็นการใช้สารละลายของผงน้ำตาลเกลือแร่สูตรมาตรฐาน

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ประมาณการว่า ก่อนที่จะมีการใช้ผงน้ำตาลเกลือแร่รักษา เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลก ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงและเสียชีวิตราว 5 ล้านคนต่อปี แต่ภายหลังการใช้ผงน้ำตาลเกลือแร่รักษา สามารถบรรเทาอาการรุนแรงของภาวะการขาดน้ำได้ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงเล็งเห็นว่าเภสัชกรชุมชน (ร้านยา) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุข จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้เกลือแร่ พร้อมแนะนำให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 4 ปี ที่เภสัชกรชุมชนควรมีความรู้ ความเข้าใจการประเมินภาวะขาดน้ำเบื้องต้นที่ดีที่สุด อาการแสดงสำคัญที่ช่วยในการประเมินภาวะขาดน้ำได้อย่างถูกต้อง รวมถึงหลักการดูแลให้คำปรึกษา รวมถึงการให้อาหารและยาที่เหมาะสมในเด็กเล็ก

และนอกจากเกลือแร่แล้ว เภสัชกรชุมชนยังต้องมีองค์ความรู้อัพเดตข้อมูลของยาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ยาขยายหลอดลมเป็นยาที่รู้จักและยอมรับกันว่าใช้ในการรักษาโรคทางเดินหายใจมาอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามยาขยายหลอดลมมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่นอกเหนือจากการใช้เพื่อขยายหลอดลมด้วย ซึ่งทำให้สามารถใช้รักษาโรคทางเดินหายใจได้หลายโรค เช่น โรคหอบหืด โรคคออักเสบ และโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่ อีกทั้งรูปแบบยาก็มีปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคน โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ทางคลีนิค ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนั้นเพื่อให้การใช้ยาขยายหลอดลมที่ถูกวิธี ถูก โรค มีความสำคัญ ที่สามารถช่วยให้เภสัชกร สามารถเลือกใช้ยาขยายหลอดลมให้เหมาะสมกับคนไข้ได้ ซึ่งในด้านการรักษาอาการไอ เป็นอาการของโรคทางเดินหายใจหลาย ๆโรค ที่พบได้บ่อยในคนไข้ที่มาซื้อยาที่ร้านขายยา
Swiss Replica Watches
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญกับโรคท้องร่วงเฉียบพลัน (acute diarrhea) ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในร้านขายยา
2.เพื่อให้เภสัชกรเห็นความสำคัญ ที่จะป้องกันและรักษาภาวะขาดน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในโรคท้องร่วงเฉียบพลันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ให้คำแนะนำ และเลือกจ่ายยาให้คนไข้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยปราศจากอันตรายหรืออาการข้างเคียงจากการรักษา
4.ให้รู้จักยาขยายหลอดลมรูปแบบต่าง ๆที่มีอยู่ในประเทศไทย
5.สามารถเลือกยาขยายหลอดลมให้เหมาะสมกับคนไข้โรคทางเดินหายใจ
6.เข้าใจฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาขยายหลอดลมในกลุ่ม Beta 2 adrenergic agonist ได้แก่ยา Procaterol และข้อควรระวังในการใช้ต่าง ๆ
https://www.swiss-clone.com
คำสำคัญ
โรคท้องร่วงเฉียบพลัน ,เกลือแร่, ภาวะขาดน้ำ ,Life-saving solution, Oral beta 2 Asthma, Bronchitis, Chronic Cough