ขอเชิญประชุมวิชาการเนื่องในกิจกรรม *World Antibiotic Awareness Week วันที่ 24 พ.ย.* ประชุมวิชาการ Putting Type 2 Diabetes into Diabetes Remission วันที่ 29 พ.ย.65  *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566** CPA e-Learning 2565 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

Choosing the Symptomatic Treatment for Omicron COVID-19 patients  และ แนวทางการเลือกใช้วิตามินดี ในร้านยา
Choosing the Symptomatic Treatment for Omicron COVID-19 patients และ แนวทางการเลือกใช้วิตามินดี ในร้านยา
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-012-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์ ระบบzoom     View location Map
วันที่จัดการประชุม 26 มิถุนายน 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 400-600 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยา เป็นเสมือนที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นแหล่งเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมๆกับเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง และให้คำแนะนำไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการแพร่ ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน แม้ว่าอาการของผู้ป่วยจะไม่รุนแรง แต่สามารถแพร่กระจายได้ง่าย อาการที่พบได้แก่ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศรีษะ มีน้ำมูก ไอ และ เจ็บคอ ซึ่งอาการเจ็บคอ สามารถพบได้มากถึง 56%
อาการเจ็บคอ เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญสำหรับชุมชน ประชาชนที่ประสบปัญหาเหล่านี้จึงมาใช้บริการที่ร้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา และ/หรือให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ป่วย มีส่วนสำคัญช่วยแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ

การจัดสัมมนาออนไลน์ของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคม และชุมชน โดยอาศัยการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิก (เภสัชกรชุมชน) ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาในการจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆของประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
อนึ่งเนื่องจากวิตามินดีประชาชนมีความนิยมรับประทานมากขึ้น โดยที่กลุ่มผู้บริโภคหาข้อมูลแล้วมาเลือกซื้อสินค้าเองตามร้านขายยา แต่เนื่องจากวิตามินดีในร้านขายยามีหลากหลายชนิด และแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงบางชนิดก็มีข้อจำกัดในการใช้ที่ควรระมัดระวัง

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงเล็งเห็นว่าให้เภสัชกรชุมชนต้องมีความเข้าใจ สามารถ พิจารณาแนะนำวิตามินดีชนิดต่างๆ ให้กับผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม และมีแนวทางในการติดตามผลการใช้จากผู้บริโภคต่อไป จึงเห็นควรจัดการประชุมแนวทางการเลือกใช้วิตามินดี ในร้านยาให้กับเภสัชกรชุมชน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญ การให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่
ผู้ประกอบการ ร้านยาและเภสัชกรผู้ปฎิบัติหน้าที่ในร้านขายยา
2.เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3.เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมและสมเหตุผลในร้านขายยา
4.เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ ที่เกี่ยวกับวิตามินดีประเภทต่างๆ ที่มีใช้ในทางการแพทย์
5.เพื่อให้เภสัชกรชุมชน เห็นตัวอย่างการใช้วิตามินดีกลับกลุ่มผู้บริโภคอย่างเหมาะสม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
Sore Throat, Infection, Symptomatic treatment, COVID-19, Omicron ,วิตามินดี วิตามินดี 2 วิตามินดี 3