ขอเชิญประชุมวิชาการเนื่องในกิจกรรม *World Antibiotic Awareness Week วันที่ 24 พ.ย.* ประชุมวิชาการ Putting Type 2 Diabetes into Diabetes Remission วันที่ 29 พ.ย.65  *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566** CPA e-Learning 2565 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

บันทึกการประชุม
บันทึกการประชุม"จัดการอย่างไร เมื่อร้านยาต้องเป็น OPD สำหรับผู้ป่วยโควิด"
รหัสกิจกรรม
สถานที่จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)     View location Map
วันที่จัดการประชุม 26 เมษายน 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
"จัดการอย่างไร เมื่อร้านยาต้องเป็น OPD สำหรับผู้ป่วยโควิด"

ช่วงเวลาเริ่มการบรรยายของแต่ละหัวข้อ...
1.22 ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ กล่าวเปิดงาน

5.05 ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโควิดหน้าร้านยา โดย ภญ.โนรี จงวิไลเกษม

44.50 ใช้ ATK อย่างไรให้แม่นยำ โดย อ.ทนพ.รุ่งเรือง จารุมโนกุล

1.25.00 ตอยคำถามยอดฮิตสมุนไพรในโควิด โดย รศ.ดร.ภญ.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย

2:09:50 รู้จักกับ Long Covid
โดย รศ.ภก.วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์
วัตถุประสงค์
swiss replica watches
คำสำคัญ