ขอเชิญประชุมวิชาการเนื่องในกิจกรรม *World Antibiotic Awareness Week วันที่ 24 พ.ย.* ประชุมวิชาการ Putting Type 2 Diabetes into Diabetes Remission วันที่ 29 พ.ย.65  *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566** CPA e-Learning 2565 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

หลักการเลือกใช้ยาลดไข้ แก้ปวด ในร้านขายยา
หลักการเลือกใช้ยาลดไข้ แก้ปวด ในร้านขายยา
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-004-04-2565
สถานที่จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)     View location Map
วันที่จัดการประชุม 24 เมษายน 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีการจ่ายยาลดไข้ แก้ปวดในร้านยา กันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้การจ่ายยาเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และให้เกิดประโยชน์สูงสูด กับผู้บริโภค ทั้งด้านประสิทธิภาพ และการคำนึงถึงผลข้างเคียง จะเกิดขึ้น ซึ่งสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เล็งเห็นว่า เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) เป็นบุคคลกรทางการแพทย์ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน จึงต้องอัพเดตข้อมูลทางวิชาการ ทบทวนการจ่ายยากลุ่มแก้ปวด ลดไข้ อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ไปดูและให้คำปรึกษาประชาชนได้ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะเกิดประโยชน์กับปรชาชนที่มาใช้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการในร้านยาเภสัชกรชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ การจ่ายยาลดไข้ แก้ปวด อย่างเหมาะสม ใน
2. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจ่ายยาแก้ปวด กลุ่ม NSAIDs
swiss replica watches
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
ยาลดไข้แก้ปวดในร้านยา, ยา NSAIDs, Neuropathic pain