::webinar วันอังคารที่ 19 ก.ย. เรื่อง รู้จักและรับมือกับอาการ Premenstrual Syndrome ::วิชาการสัปดาห์เภสัชกรรม "We care for everyone เราห่วงใยทุกคน" วันพุธที่ 20 และ วันพุธ27 ก.ย  เปิดการอบรมต่อเนื่องโครงการ "การบริหารจัดการ" ทุกวันเสาร-อาทิตย์ เริ่ม เสาร์ที่ 16 กันยายน :CPA e-Learning 2566 คลิ๊กhttps://healthacademy.in.th/cpa*:: พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

หลักการดูแลกลุ่มอาการไอและภูมิแพ้ ที่ไม่แพ้อีกต่อไป
หลักการดูแลกลุ่มอาการไอและภูมิแพ้ ที่ไม่แพ้อีกต่อไป
รหัสกิจกรรม
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ห้องบอลรูม 3  
วันที่จัดการประชุม 16 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันอาการของโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นจากปัจจัยต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะจากมลภาวะ อย่างไรก็ตามผู้คนไม่ค่อยตระหนักถึงอาการแพ้และไม่รู้จักวิธีการเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความเข้าใจที่สำคัญในการพิจารณาหลักการรักษาอาการโรคภูมิแพ้ อีกประการหนึ่งคืออาการไอเนื่องจากฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง อาการไออาจเกิดได้ขึ้นสูงได้เช่นกัน จึงเป็นเรื่องราวที่ดีในการแบ่งปันข้อมูลและอัปเดตเกี่ยวกับแนวทางการรักษาอาการไอและแนวโน้มในการการรักษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจปัญหาเรื่องโรคภูมิแพ้ อาการไอ และวิธีรักษา
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นความสำคัญของมลภาวะต่อโรคภูมิแพ้ และอาการไอ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามาถเลือกใช้ยาต้านภูมิแพ้ และอาการไอได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ลมพิษเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ และอาการไอแบบเฉียบพลันเรื้อรัง