ประชุมวิชาการ  webinar พฤษภาคม พบซี่รี่ส์ โรคไมเกรนปัญหากวนใจ EP 2 : วันที่ 28 พ.ค.  webinar มิถุนายน  วันที่ 13 มิ.ย. เรื่อง “บทบาทยาขยายหลอดลมชนิดรับประทานกับอาการไอ และ ยาทางเลือกใหม่กับโรคกระเพาะอาหารอักเสบ”  ; วันที่ 18 มิ.ย.เรื่อง "โรคผิวหนังอักเสบและโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก" เภสัชกรชุมชน ตาไว  25 มิ.ย. กับ "ข้อจำกัดและแนวโน้มการประยุกต์ใช้ Telehealthกับการให้บริการสุขภาพในร้านยา* CPA e-Learning 2566 คลิ๊กhttps://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

EP1: แนวทางการรักษาโรคไมเกรนในร้านขายยา
EP1: แนวทางการรักษาโรคไมเกรนในร้านขายยา
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-011-05-2566
สถานที่จัดการประชุม Zoom webinar     View location Map
วันที่จัดการประชุม 21 พฤษภาคม 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
โรคปวดศีรษะไมเกรน เป็นโรคที่พบมากถึง 20-30% ในคนไทย และโดยส่วนใหญ่ประชาชนให้ความไว้วางใจในการปรึกษาปัญหาปวดศีรษะไมเกรนที่ร้านขายยาเป็นทางเลือกแรก เพื่อให้อาการปวดดีขึ้น และสามารถดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ การบรรยายนี้เพื่อเป็นการอัพเดทความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคไมเกรนในร้านขายยา เพื่อให้เภสัชกรสามารถประเมินและให้การรักษากับผู้ป่วย ได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคไมเกรนในร้านขายยาในปัจจุบัน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมแก่ผู้มารับบริการ
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ.
คำสำคัญ
ปวดไมเกรน, การรักษาไมเกรน, ยารักษาไมเกรน, เออร์โกตามีน, ซูมาทริปแทน, อีลิทริปแทน