::ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดวิชาการเนื่องในโอกาส 25 ปี สมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ ::ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Onsite วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 "รับมืออย่างไรดี เมื่อมีปัญหา “มึนงง วิงเวียน” และ “ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงด้วยแผ่นแปะคุมกำเนิด” สำหรับเภสัชกรชุมชน: ห้องเรียน  CPA e-Learning 2566 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa*:: พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

พ.ศ. 2517

ภก.ศ.พท. สามารถ อังศุสิงห์ นายก ภ.ส.ท. (ขณะนั้น) ได้เรียกประชุมเภสัชกรที่เป็นเจ้าของร้านขายยา และปฏิบัติการเต็มเวลา ณ เภสัชกรรมสมาคม (อาคารไม้หลังเก่า) มีเภสัชกรมาร่วมประชุมนับ 10 กว่าท่าน เพื่อเตรียมการก่อตั้ง กลุ่มวิชาชีพสุดท้ายของสมาคม คือ “กลุ่มเภสัชกรชุมชน”

พ.ศ. 2518

กลุ่มเภสัชกรชุมชน ถือกำเนิดขึ้น โดยมีแกนนำสำคัญ คือ

 • ภก.วัลลภ วิริยางกูร ประธาน
 • ภก.พิสนต์ วาจานนท์ เลขาธิการ
 • ภก.บัวเทพ เลอลภ เหรัญญิก
จัดตั้งแผนกสวัสดิการขายส่ง โดยการรวบรวมเงินลงขันจากสมาชิกประมาณ 30 คนเป็นเงิน 70,000 บาทเศษ กิจกรรมนี้คือ การซื้อยาจากบริษัทต่างๆ เป็น LOT ใหญ่ด้วยเงินสด ทำให้ได้ยากราคาถูก แล้วนำมาแบ่งปันในราคาทุนในหมู่สมาชิก เป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองของเภสัชกรชุมชนในวงการยา ผู้รับผิดชอบงานนี้ในปีแรกคือ ภก.วัลลภ วิริยางกูร

พ.ศ. 2519

ภก.นิกร คุปรัตน์ รับหน้าที่เป็นสวัสดิการขายส่ง ได้มีการจ้าง บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ซึ่งมี ภก.จำนง ทิพย์ทะเบียนการ เป็นผู้จัดการโรงงาน ผลิตยาซึ่งมีสมาชิกกลุ่มใช้กันมากๆ โดยมีสัญลักษณ์ของกลุ่มฯ ติดที่เม็ดยาคือ CO – PH (COMMUNITY PHARMACY) โดยผลิตเป็น LOT พิเศษ เพื่อแบ่งปันกันในหมู่สมาชิก

พ.ศ. 2523

เปลี่ยนประธานกลุ่มเป็น ภญ.สุขสงบ บัวสรวง แผนกสวัสดิการเปลี่ยนเป็น ภก.เกรียงไกร เพ็งชะตา สมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนร้อย เงินลงขันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 300,000 บาท เริ่มมีบริการจัดส่งยาแก่สมาชิก การจ้างโรงงานสหแพทย์เภสัช ผลิตยาให้กลุ่มฯ เริ่มไม่สะดวก เพราะมีปริมาณมากขึ้น จึงต้องใช้วิธีการซื้อตัด LOT จากโรงงานยาที่เชื่อถือได้โดยตรงในราคาถูกมาแบ่งกันในหมู่สมาชิกแทน เมื่อพิจารณาปริมาณที่ต้องซื้อยามาบริการสมาชิกในแต่ละเดือนมีมากพอที่จะสร้างโรงงานผลิตยาขนาดเล็กขึ้นเอง แทนที่จะต้องไปซื้อยาจากคนอื่น

พ.ศ. 2526

เภสัชกรชุมชนได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง จำนวน 10 ท่าน เพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตยาของกลุ่มฯ ประกอบด้วย

1.  ภญ.สุขสงบ บัวสรวง ประธานฯ
2.  ภญ.จิตสมาน กีศิริ รองประธานฯ
3.  ภก.ประศาสน์ เจริญพานิช ผู้จัดการ
4.  ภก.นิกร คุปรัตน์ เหรัญญิก
5.  ภก.บุญทอง คำทองวิจิตร กรรมการ
6.  ภก.ภาษิต ยศวัฒนะ กรรมการ
7.  ภก.โรจน์ หลิ่วจุลัศจรรย์ กรรมการ
8.  ภก.เกรียงไกร เพ็งชะตา กรรมการ
9.  ภก.อภิชัย ฉวีกุลรัตน์ กรรมการ
10.  ภก.อุทัย มงคลนิตย์ กรรมการ

ทั้ง 10 ท่าน ร่วมลงทุนท่านละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1 ล้านบาท ก่อตั้งบริษัทขึ้นใช้ชื่อว่า “บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด” และปลายปีเดียวกัน ได้เพิ่มทุนเป็น 10,000,000 บาท เริ่มทำพิธีลงเสาเอก เมื่อ 19 กันยายน 2528 ตั้งอยู่ที่ 96/17 ซอยคู้บอน ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2528

ภญ.ประไพศรี ศานติวงษ์การ เป็นผู้รับผิดชอบ แผนกสวัสดิการขายส่ง และเปลี่ยนกิจการนี้เป็นระบบธุรกิจเต็มตัวโดยใช้ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิดรักส์ (UNI - DRUGS) ผู้รับผิดชอบ แผนกสวัสดิการการขายส่ง ทำงานเป็นอาสาสมัครไม่มีค่าตอบแทน

พ.ศ. 2529

บริษัทชุมชนเภสัชกรรม ก่อสร้างเสร็จ จึงได้โอนกิจการของ UNI – DRUGS ไปให้บริษัทชุมชนเภสัชกรรม ดำเนินกิจการต่อไป

พ.ศ. 2531

ภก.กมล สังข์เพชร เป็นประธานกลุ่มฯ มีการประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้แก่สมาชิกมากขึ้น จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 500 คน

พ.ศ. 2533

ภก.นิกร คุปรัตน์ เป็นประธานกลุ่มฯ 1 กันยายน 2533 เริ่มโครงการอบรมความรู้เรื่องยาให้แก่ครูประจำห้องพยาบาลของโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนผู้นำชุมชนด้วย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมกว่า 20 ครั้ง จำนวนผู้รับการอบรม 5,000 คน

พ.ศ. 2534

โดยการเรียกร้องของเภสัชกรรมสมาคมฯ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกเลิกการจำกัดจำนวนร้านขายยา จึงทำให้เภสัชกรสามารถเปิดร้านขายยาบริการประชาชนได้โดยไม่ตัดโควตาเหมือนแต่ก่อน

พ.ศ. 2539

ภก.คทา บัณฑิตานุกูล เป็นประธานกลุ่มฯ มีสมาชิกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

 1. สามัญ (เป็นเจ้าของร้านและเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ)
 2. วิสามัญ (เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ)
 3. สมทบ (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม)
 4. กิตติศักดิ์ (เป็นผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร)
 5. อนุสมาชิก (เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์)
ส่วนใหญ่เป็นประเภทที่ 1

พ.ศ. 2542

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยกรรมการกลุ่มเภสัชกรชุมชนชุดสุดท้าย ซึ่งประกอบด้วย

 1. ภก.คทา บัณฑิตานุกูล
 2. ภก.สิงห์ พฤกษเศรษฐ
 3. ภก.วิรัตน์ ทองรอด
 4. ภก.นิกร คุปรัตน์
 5. ภญ.ช้องมาศ นิติศฤงคาริน
 6. ภก.ชูเกียรติ เตชหัวสิงห์
 7. ภก.วิสุทธิ์ สุริยาภิวัฒน์
 8. ภญ.ขวัญชนก ธนวิชชบูรณ์
 9. ภก.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
 10. ภก.วิรัตน์ เมลืองนนท์
 11. ภก.ประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล
 12. ภญ.วัชรี โภคิน
 13. ภก.ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
 14. ภญ.ยุพา ชินศิริวงศ์
 15. ภญ.นภาพร เสถียรธรรมกุล
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ได้ทำงานต่อเนื่องจากการทำงานของกลุ่มเภสัชกรชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพแขนงหนึ่งภายใต้เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2517 – 2541) เมื่อจัดตั้งเป็นสมาคมฯ แล้ว ได้ย้ายที่ทำการมาตั้งรวมกับเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ทางสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด (เมื่อยุบกลุ่มเภสัชกรชุมชน) อีกหน่วยงานหนึ่ง ก็คือ มูลนิธิกลุ่มเภสัชกรชุมชน ทั้ง 2 หน่วยงานจะช่วยกันประคับประคองให้การทำงานสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนของเราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ประกอบด้วย ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกเภสัชกรชุมชนของเราทุกๆ คน