ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง “THE ALLERGY UPDATE 2017 ”วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560  โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 

โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อรายใหม่ กับเครือข่ายร้านยาคุณภาพ