*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม  2562 เรื่อง"Update on Herbal Medicine and Cannabis" *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563*

การประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่  24 มิถุนายน  พ.ศ. 2561

การประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง  A practical approach to themanagement of Osteoporosis, Osteoarthritis and  Rheumatoid arthritis ณ ห้องกัญญลักษณ์ ABC ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 26  

กำหนดการประชุม 

08.00 - 08.30 น.              ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง  ชมบูทผลิตภัณฑ์

08.30–  09.00 น.             รายงานกิจกรรมสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)

                                    โดย ภญ.ดร.ศิริรัตน์  ตันปิชาติ นายกสมาคม

 09.00 – 10.30 น.         Update Management of Osteoporosis

                                  พ.ท.ผศ.นพ. องอาจ พฤทธิภาสภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎ  

10.30 - 12.00 น.          Update Management of Osteoarthritis 

                                    รศ.นพ.ยิ่งยง  ต่ออุดม         

                                    ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12.00 - 12.45 น.          รับประทานอาหารกลางวัน แบบชุดอาหารไทย และ ชมการแสดงผลิตภัณฑ์

12.45 – 13.45 น.          Symposium เรื่อง ความสำคัญและการดูแลรักษาผู้ป่วย Neuropathic pain

                                       อ.ภก.ดร. พงศธร  มีสวัสดิ์สม    

                                     ผู้สนับสนุน บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย)  จำกัด

 13.45 – 14.00 น.         รับประทานอาหารว่าง และ เยี่ยมชมบูทผลิตภัณฑ์

 14.00 - 15.30 น.          Update Management of Rheumatoid arthritis

                                     ผศ.นพ. กิตติ โตเต็มโชคชัยการ

                                     หน่วยโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี