*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 เรื่องThe Care of Elderly Patients with Cardiovascular Disease (CVD) and Kidney Disease*สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562  คำขวัญ เภสัชอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน*

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง Update Therapy:  Pharmacology in Elderly disorder

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง Update Therapy:  Pharmacology in Elderly disorder” วันอาทิตย์ที่  27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561   

08.00 - 08.30 น.         ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง  ชมบูทผลิตภัณฑ์

08.30–  09.00 น.         รายงานกิจกรรมสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)

                                   โดย ภญ.ดร.ศิริรัตน์  ตันปิชาติ นายกสมาคม

09.00 – 10.30 น.          Update Pharmacology in Senior Mental Illness and Insomnia

                                      ภญ.ดร.ทัดตา   ศรีบุญเรือง   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30 - 12.00 น.            Update Pharmacology in Cognitive impairment

                                      อาจารย์ ภญ.สิรนันท์ กลั่นบุศย์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12.00 - 12.45 น.         รับประทานอาหารกลางวัน แบบชุดอาหารไทย และ ชมการแสดงผลิตภัณฑ์

12.45 – 13.45 น.          Symposium เรื่อง Approach for Nociceptive and Neuropathic Pain  

                                      Management in Drug Store  

                                    นพ.สืบสาย  คงแสงดาว    ภาคอายุรศาสตร์  โรงพยาบาลราชวิถี

                                    ผู้สนับสนุน บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด

13.45 – 14.00 น.         รับประทานอาหารว่าง และ เยี่ยมชมบูทผลิตภัณฑ์

 14.00 - 15.30 น.          Update Essentials of Herb for Elderly

                                     ภญ. ผกากรอง  ขวัญข้าว กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ดาวโหลดเอกสาร ประกอบการประชุมคลิก https://goo.gl/jsTJYL

หมายเหตุ เอกสารชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของวิทยากร ใช้ประกอบการบรรยายและการเรียนการสอนในงานประชุมเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ต่อก่อนได้รับอนุญาต