ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “Update Vaccination in Clinical Practices” วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์

ป้ายใส่รูปผู้มีหน้าที่ปฏิบัตการเภสัชกร  อันละ 100 บาท