*ประกาศสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ๑/๒๕๖๓ เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา*สมาคมขอเลื่อนการประชุมวิชาการวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 28 มิถุนยายน  2563 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)