*ประกาศสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ๑/๒๕๖๓ เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

อโรคยา
2508/492 ถ.ดินแดง ขว.สามเสนใน ข.พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
0-2245-8458,08-1617-1316