*ประชุมวิชาการ เรื่อง The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 *สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2562 คำขวัญ ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน : มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย*

พรภัณฑ์เภสัช
2715/1 ถ.พระราม 4 ขว.คลองเตย ข.คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0-2258-2982,08-1809-1877