*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

เภสัชกรไพศาล
1625/3 ถ.จำเริญวิถี ต.ท่าวัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000
0-7535-6394