*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

พีระเภสัช
82 ถ.สร้อยสุวรรณ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จันทบุรี 22000
0-3931-2768