*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ถ.สรรพสิทธิ์ ต.- อ.เมือง อุบลราชธานี 34000