*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

สมหวังเคมี
08-6086-0327,0-2216-6146
16.00-20.00 น.