*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

ศรจันทร์เภสัช
23 ถ.คชสาร ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50000