*ประชุมวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  *

ธ.เจริญเภสัช
46/3 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100
0-5327-4371