*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน  2562 เรื่อง"Update Nutrition Management for Elderly Patients: DM, CKD and Cancer" *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563*

Peter vernon
4/1-2 ถ.ราชดำริ ขว.ลุมพินี ข.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
0-2255-9830