*ประชุมวิชาการ เรื่อง The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 *สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2562 คำขวัญ ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน : มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย*

GN Pharma Net
588 ถ.กำแพงเพชร 2 ขว.จตุจักร ข.จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
081345-9715,08-6087-2846
10.00-22.00 น.