ขอเชิญประชุมวิชาการเนื่องในกิจกรรม *World Antibiotic Awareness Week วันที่ 24 พ.ย.* ประชุมวิชาการ Putting Type 2 Diabetes into Diabetes Remission วันที่ 29 พ.ย.65  *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566** CPA e-Learning 2565 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

Whitening cosmeceuticals for  common pigmentation problems
Whitening cosmeceuticals for common pigmentation problems
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-016-08-2565
สถานที่จัดการประชุม ระบบออนไลน์     View location Map
วันที่จัดการประชุม 28 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
Skin pigment disorder เป็นกลุ่มอาการผิดปกติของผิวหนังในการสร้างเม็ดสีผิว พบได้หลายบริเวณไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือร่างกาย พบได้หลายกรณี เช่น ผิวมีการสร้างเม็ดสีที่น้อยกว่าปกตินำไปสู่ภาวะด่างขาว ( Vitiligo ) กลากน้ำนม ( Pityriasis alba ) ปัญหาผิวที่สร้างเม็ดสีมากกว่าปกติ ( Hyperpigmentation skin )รอยโรคมีสีดำหรือสีที่คล้ำกว่าปกติ เช่น ฝ้า กระ จุดด่างดำ สีผิวไม่สม่ำเสมอเป็นต้น มักเป็นปัญหาที่คนไทย มักมาปรึกษาที่ร้านยาถึงแม้ว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดความรุนแรงแต่นำไปสู่ความกังวลใจของคนไข้ และ ความมั่นใจในการใช้ชีวิต จากปัญหา Hyperpigmentation ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อย ทำให้ในปัจจุบันในเครื่องสำอางหรือเวชสำอางมีสารที่ช่วยให้ผิวขาว ( Whitening agent ) จึงนำไปสู่บทบาทของเภสัชกรในการให้คำปรึกษาคนไข้ในร้านยาหรือชุมชน เพื่อช่วยให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาโรคผิวหนังและเลือกผลิตภัณฑ์หรือยาที่นำไปสู่แก้ปัญหาผิวดังกล่าว โดยมุ่งหวังที่จะบรรเทาอาการ ลดการเกิดอาการแทรกซ้อนของ โรคดังกล่าวในระยะยาวอย่างปลอดภัย เพื่ อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้สีผิวและความผิดปกติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสีผิว และโรคผิวหนังที่พบบ่อยในร้านยา
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจ แนวทางการใช้ยาและเวชสำอางที่ช่วยให้ผิวขาว ( Whitening agent ) ทั้งแนะนำอย่างเหมาะสมกับโรคและอาการของคนไข้ที่พบบ่อยในร้านยา
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจกลไกของสารที่ช่วยให้ผิวขาว พร้อมทั้งแนะนำอย่างเหมาะสมกับโรคและอาการของคนไข้ที่พบบ่อยในร้านยา
คำสำคัญ
เม็ดสีผิดปกติ , สารช่วยให้ผิวขาว ( Whitening agent )