ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Update Therapy:  Pharmacology in Elderly disorder วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์

การประชุมวิชาการเรื่อง “ ความรู้ภาษีธุรกิจร้านยาที่ควรรู้ ”
การประชุมวิชาการเรื่อง “ ความรู้ภาษีธุรกิจร้านยาที่ควรรู้ ”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-007-04-2560
สถานที่จัดการประชุม      View location Map
วันที่จัดการประชุม 30 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 200-250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชมชนฯ  0 บาท  ผู้สนใจทั่วไป 300 บาท 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความรู้ด้านภาษีอากรเกี่ยวกับร้านยามีความสำคัญมากในการจัดการของธุรกิจร้านยา ซึ่งมีสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ กรมสรรพากร ซึ่งเภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยาควรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง และสามารถวางแผนทางด้านภาษีที่มีมาตรฐานให้เหมาะสมกับธุรกิจร้านยา เภสัชกรชุมชนจึงควรสร้างองค์ความรู้ด้านภาษีอากรอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจ
วัตถุประสงค์
เพื่อเภสัชกรร้านยามีความเข้าใจในการวางแผนภาษี จัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการธุรกิจร้านยา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
กฎหมายนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม การวางแผนภาษีร้านยา