ขอเชิญประชุมวิชาการเนื่องในกิจกรรม *World Antibiotic Awareness Week วันที่ 24 พ.ย.* ประชุมวิชาการ Putting Type 2 Diabetes into Diabetes Remission วันที่ 29 พ.ย.65  *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566** CPA e-Learning 2565 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

โลกดิจิทัลและวิถีปรกติใหม่ กับบทบาทเภสัชกรคุ้มครองสุขภาพและผู้บริโภค
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-009-05-2565
สถานที่จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)     View location Map
วันที่จัดการประชุม 21 พฤษภาคม 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค เภสัชกร และสังคมโดยรวม เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตธรรมดาใหม่และดิจิตัลเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ปัญหาความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงมีมากขึ้น การบริหารจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพทำได้ยากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการออกกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติและกฎหมายลูกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและกำหนดแนวทางประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม แต่การจะใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เภสัชกรผู้ที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายนั้นๆ ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจกฎหมาย องค์กร และภารกิจใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เภสัชกร และสังคม เพื่อให้เภสัชกรสามารถอธิบายและเข้าใจระบบเภสัชกรรมทางไกลเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และเพื่อให้เภสัชกรรู้และเข้าใจกฎหมายกัญชาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับ (1) วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม (2) วิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย (วภช.) สภาเภสัชกรรมและ (3) แผนงานวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภค (คคส.) จุฬาฯ - สสส. จึงจัดการประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค “ผศ.ภญ.สำลี ใจดี” ประจำปี 2565 ขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจกฎหมาย องค์กร และภารกิจใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เภสัชกร และสังคม
2.เพื่อให้เภสัชกรสามารถอธิบายและเข้าใจระบบเภสัชกรรมทางไกลเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
3.เพื่อให้เภสัชกรรู้และเข้าใจกฎหมายกัญชาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ
Swiss Replica Watches
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
โลกดิจิทัล วิถีปรกติใหม่ กฎหมาย คุ้มครองผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค แจ้งเตือนภัยสินค้าไม่ปลอดภัย