ขอเชิญประชุมวิชาการเนื่องในกิจกรรม *World Antibiotic Awareness Week วันที่ 24 พ.ย.* ประชุมวิชาการ Putting Type 2 Diabetes into Diabetes Remission วันที่ 29 พ.ย.65  *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566** CPA e-Learning 2565 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

ถอดบทเรียน ATK จาก Real-World Data
ถอดบทเรียน ATK จาก Real-World Data
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-012-05-2565
สถานที่จัดการประชุม Zoom webinar     View location Map
วันที่จัดการประชุม 22 พฤษภาคม 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 400-600 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
จากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ซึ่งเกิดจากเชื้อ SARS-CoV-2 ที่เริ่มต้นจากประเทศจีนและต่อมาได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก ประเทศไทยได้กำหนดมาตรการการรับมือตามลำดับ และได้อนุมัติให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงชุดตรวจ Antigen Test Kits (ATK) แบบทดสอบด้วยตนเองเมื่อเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อประโยชน์ด้านเฝ้าระวังในกรณีที่ตนเองมีความเสี่ยง เภสัชกรชุมชนในฐานะบุคลลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทใกล้ชิดกับประชาชนในการให้ความรู้และการดูแลเบื้องต้น มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการ การตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ตลอดจนข้อจำกัดของวิธีการดังกล่าว อันจะนำไปสู่การให้คำแนะนำต่อประชาชนผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น รัฐบาลจึงได้กำหนดเป้าหมายการประกาศให้โรค COVID-19 โรคประจำถิ่นภายในเดือนกรกฎาคม 2565 การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายดังกล่าวลดบทบาทการตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 ในสถานพยาบาล และให้ความสำคัญกับการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK แบบตรวจด้วยตนเองมากขึ้น โดยหากผู้ป่วยทดสอบแล้วมีผลบวกและมีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สีเขียวสามารถปรึกษา เภสัชกรชุมชนเพื่อรับยาและกักตัวที่บ้านทันที ด้วยเหตุนี้สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท แอ๊บบอต ลาบแรตอรัส จำกัด จึงมีเห็นควรให้มีการจัดการสัมมนาออนไชน์ในหัวข้อ “ถอดบทเรียน ATK จาก Real-World Data” เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เภสัชกรชุมชนในการรองรับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นจากประชาชน
swiss replica watches

วัตถุประสงค์
1.เพื่อทบทวนความรู้ด้านไวรัสวิทยาของเชื้อ SARS-CoV-2, โรค COVID-19, และการดำเนินของโรค
2.เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาชุดตรวจ ATK จาก real-world data ในแง่มุมต่าง ๆ
3.เพื่อเตรียมความพร้อมเภสัชกรชุมชนในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับชุดตรวจ ATK แก่ประชาชน
Audemars Piguet replica watches
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
COVID-19, Antigen Test Kits, Real-World Data