*ขอเชิญสมาชิกสมาคม สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) วาระปี 22565-2567*เปิดรับใบสมัคร ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564  ถึง 12  พฤศจิกายน 2564*พบผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 10 "มุมมองวิชาชีพเภสัชกร สู่อนาคต" วันที่ 19 กันยายน 2564*เรียนสมาชิกสมาคมอยู่ระหว่างปรับปรุงสำนักงาน ท่านสามารถติดต่อสมาคมได้ที่ โทร. 0891377384  Line@cpathailand*ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เป็นวันที่ 5 กันยายน 256*CPA e-Learning 2564 คลิก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-001-02-2564
สถานที่จัดการประชุม ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
วันที่จัดการประชุม 05 กันยายน 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 400-600 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 400 บาท  ผู้ติดตาม 900 บาท 
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัศโควิด-19 และมาตรการการควบคุมการระบาดของโรค
กระทรวงสาธารณสุขยังมีนโยบายสนับสนุนการให้นำเทคโนโลยีมาร่วมบริการประชาชนเพื่อลดความแออัดในการเดินทางไปใช้บริการในสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งยังสนับสนุนให้ร้านยาเป็นหน่วยเข้าร่วมบริการสาธารณสุขเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลภายใต้โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นนั้น
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ชึ่งมีสมาชิกเป็นบุคลากรทางการแพทย์ จึงเล็งเห็นความ
สำคัญในทิศทางการให้บริการด้านเภสัชเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ซึ่งในการปฏิบัติงานเภสัชกรชุมชนต้องคำถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก รวมทั้งต้องมีความตระหนักรู้ด้านข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ในร้านยา
วัตถุประสงค์
1.ทิศทางการให้บริการงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมของเภสัชกรชุมชนในประเทศไทย
2.การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
2.ทิศทางร้านยากับระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
3.เภสัชกรชุมชนรอบรู้กฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ