*ขอเชิญสมาชิกสมาคม สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) วาระปี 22565-2567*เปิดรับใบสมัคร ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564  ถึง 12  พฤศจิกายน 2564*พบผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 10 "มุมมองวิชาชีพเภสัชกร สู่อนาคต" วันที่ 19 กันยายน 2564*เรียนสมาชิกสมาคมอยู่ระหว่างปรับปรุงสำนักงาน ท่านสามารถติดต่อสมาคมได้ที่ โทร. 0891377384  Line@cpathailand*ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เป็นวันที่ 5 กันยายน 256*CPA e-Learning 2564 คลิก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  

ประชุมวิชาการเรื่อง “Management of Common Psychiatric and Neurologic Disorders in Community Pharmacy”
ประชุมวิชาการเรื่อง “Management of Common Psychiatric and Neurologic Disorders in Community Pharmacy”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-004-11-2563
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก   
วันที่จัดการประชุม 29 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.25 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 250 บาท 
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสัน มาขอรับคำปรึกษาที่ร้านยาเพิ่มขึ้น และมีผู้ป่วยทางจิตเวชมารับยาตามใบสั่งยาที่ร้านยาจากโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล นอกจากนี้เภสัชกรชุมชนยังมีบทบาทและหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วยไปรพ. ในกรณีที่พบผู้ป่วยที่เข้าข่ายอาจมีปัญหาดังกล่าว
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงเห็นความสำคัญของโรคดังกล่าวและจัดประชุมวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่เภสัชกรชุมชนสำหรับการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์
1.ทราบสาเหตุการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยง อาการ และการรักษาโรคซึมเศร้า โรคทางจิตเวช โรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสัน
2.เภสัชกรชุมชนสามารถให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาในผู้ป่วยโรคดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
โรคซึมเศร้า โรคทางจิตเวช โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน