*ขอเชิญสมาชิกสมาคม สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) วาระปี 22565-2567*เปิดรับใบสมัคร ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564  ถึง 12  พฤศจิกายน 2564*พบผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 10 "มุมมองวิชาชีพเภสัชกร สู่อนาคต" วันที่ 19 กันยายน 2564*เรียนสมาชิกสมาคมอยู่ระหว่างปรับปรุงสำนักงาน ท่านสามารถติดต่อสมาคมได้ที่ โทร. 0891377384  Line@cpathailand*ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เป็นวันที่ 5 กันยายน 256*CPA e-Learning 2564 คลิก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  

การประชุมวิชาการ เรื่อง
การประชุมวิชาการ เรื่อง "ทิศทางเภสัชกรชุมชนกับ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562"
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-003-11-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องคริสตัล ชั้น 2 โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพ  
วันที่จัดการประชุม 15 พฤศจิกายน 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคม จำนวน 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.25 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคม 500 บาท  เภสัชกรสนมจทั่วไป 700 บาท  นักศึกษาเภสัชฯ (แต่งชุดนิสิตมาร่วมประชุม) 250 บาท 
หลักการและเหตุผล
พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ.2562 มีการจัดประเภทของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรใหม่ ได้แก่ ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงอาหารและเครื่องสำอางที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ และมีการกำหนดเลขทะเบียนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นมาใหม่ อีกทั้งมีการกำหนดช่องทางการจำหน่ายใหม่ คือ ขายได้ทั่วไป ขายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ และขายในโรงพยาบาลเท่านั้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชน
ดังนั้นสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเภสัชกรชุมชนเพื่อปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด และการใช้ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต
วัตถุประสงค์
1.เพื่อทราบประเด็นในพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชน
2.เพื่อให้คำแนะนำผู้รับบริการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้อย่างเหมาะสม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เภสัชกรชุมชน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารอาหาร ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต