ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “Drugs used in Elderly”
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “Drugs used in Elderly”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-005-04-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.เพชรบุรี 47 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  
วันที่จัดการประชุม 23 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จำนวนประมาณ 250-300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  300 บาท  ผู้สนใจทั่วไป 500 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนิสิตฯ) 200 บาท 
หลักการและเหตุผล
จากการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยอย่างรวดเร็วจนทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อ ครอบครัว สังคม และระบบการบริการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ร้านยาของเภสัชกรในชุมชนเป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิที่เภสัชกรชุมชนจะได้ทำการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ได้แก่การให้คำปรึกษาในการรับประทานยา การดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย โรคที่มักพบบ่อยในผู้สูงอายุที่ผู้ป่วยหรือบุคคลในครอบครัวมักมาขอคำปรึกษาหรือมาเล่า ปรับทุกข์ ได้แก่ อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคหลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน หรือ ฉีกขาด เภสัชกรจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ ในการเพิ่มศักยภาพ ให้เป็นที่พึ่งพาแก่ประชากรในชุมชน และยังสามารถนำไปใช้กับบุคคลในครอบครัว ผู้ใกล้ชิดอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ยาที่ใช้ และผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น
2. รับทราบการดูแลผู้สูงอายุในโรคต่างๆ ทั้งการดูแลผู้ป่วยและข้อปฏิบัติของบุคคลในครอบครัว
3 เภสัชกรชุมชนมีความสามารถในการให้คำปรึกษาในโรค การใช้ยา และการดูแลสุขภาพในองค์รวม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
การดูแลผู้ป่วย , Alzheimer, Parkinson , Stroke , Osteoarthritis