*สภาเภสัชกรรม และสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สำรวจการบการฉีดวัคซีนโควิด-19คลิก http://gg.gg/Register-Covid-19 *เรียนสมาชิกสมาคมอยู่ระหว่างปรับปรุงสำนักงาน ท่านสามารถติดต่อสมาคมได้ที่ โทร. 0891377384  Line@cpathailand*ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เป็นวันที่ 5 กันยายน 256*CPA e-Learning 2564 คลิก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  

การประชุมวิชาการเรื่อง Update Pharmaceutical Care for Refilling a Prescription in Community Pharmacy
การประชุมวิชาการเรื่อง Update Pharmaceutical Care for Refilling a Prescription in Community Pharmacy
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-002-01-2563
สถานที่จัดการประชุม ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก   
วันที่จัดการประชุม 19 มกราคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 250 บาท  ผู้ติดตาม 900 บาท 
หลักการและเหตุผล
ปัญหาการใช้ยาพบได้บ่อยกับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคจิตเวช ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย จากนโยบายการผลักดันร้านยารับใบสั่งยาเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลซึ่งนับเป็นการเพิ่มบทบาทของเภสัชกรชุมชนต่องานบริการประชาชนในร้านยาเพื่อติดตามการใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ร้านยาชุมชนเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ที่อยู่ใกล้ประชาชนเป็นด่านแรก ซึ่งเภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยาควรมีความรู้เท่าทันเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง และพร้อมแสดงบทบาทการติดตามการใช้ยาในต่อผู้รับบริการในร้านโดยปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลประชาชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาความรู้ด้านกลุ่มยาจิตเวช ตามหลักฐานทางวิชาการด้านเภสัชกรรมชุมชน
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนในกลุ่มโรคเรื้อรัง การให้คำปรึกษาผู้ป่วยในร้านยา
3.เพื่อให้การดูแลประชาชนด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสมตามหลักฐานทางวิชาการ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ