*ขอเชิญสมาชิกสมาคม สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) วาระปี 22565-2567*เปิดรับใบสมัคร ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564  ถึง 12  พฤศจิกายน 2564*พบผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 10 "มุมมองวิชาชีพเภสัชกร สู่อนาคต" วันที่ 19 กันยายน 2564*เรียนสมาชิกสมาคมอยู่ระหว่างปรับปรุงสำนักงาน ท่านสามารถติดต่อสมาคมได้ที่ โทร. 0891377384  Line@cpathailand*ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เป็นวันที่ 5 กันยายน 256*CPA e-Learning 2564 คลิก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
รหัสกิจกรรม
สถานที่จัดการประชุม ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
วันที่จัดการประชุม 01 มีนาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 400-600 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  650 บาท  เภสัชกรทั่วไป  900 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาร่วมงานเท่านั่น) 500 บาท  ผู้ติดตาม 1,000 บาท 
หลักการและเหตุผล
ในปี 2562 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้ร้านยาเป็นหน่วยร่วมบริการสาธารณสุขและเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลภายใต้โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น ส่งผลให้บทบาทของเภสัชกรชุมชนในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปมากจากในอดีต หน่วยงานเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรมหลายหน่วยงานภายใต้การนำของสภาเภสัชกรรมมีข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทางของเภสัชกรชุมชนในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคและเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิชาชีพเภสัชกรรม นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังมีนโยบายสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรค จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรชุมชนควรมีความพร้อมเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเชิงนโยบาย การนำไปใช้ในทางคลินิก และข้อบังคับตามกฎหมาย เพื่อให้คำแนะนำให้แก่ผู้มารับบริการที่ร้านยา ดังนั้นสมาคมเภสัชกรรมชุมชนจึงเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงจัดงานประชุมวิชาการนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของกระทรวงสาธารณสุข และเตรียมความพร้อมให้แก่เภสัชกรชุมชนในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ร่วมกับเภสัชกรภาคส่วนอื่น ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ
วัตถุประสงค์
1. ทิศทางการพัฒนาบทบาทและงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมของเภสัชกรชุมชนในประเทศไทย
2. ร้านยากับระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
3. แนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สารสกัดจากกัญชาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และชอบด้วยกฎหมาย
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
ร้านยากับระบบประกันสุขภาพ กฎหมายสมุนไพร กัญชา