*วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ทิศทางเภสัชกรชุมชนกับ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562*วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง Management of Common Psychiatric and Neurologic Disorders in Community Pharmacy*CPA e-Learning คลิก  https://healthacademy.in.th/cpa** แจ้งเบาะแสการแอบอ้างขอข้อมูลร้านยาคลิก http://gg.gg/cpa-clue-2020**ประกาศสมาคม ๑/๒๕๖๓ เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  

การประชุมวิชาการเรื่อง The Next Transition of Community Pharmacy Services Management in Thailand
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-016-11-2562
สถานที่จัดการประชุม   
วันที่จัดการประชุม 24 พฤศจิกายน 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 250 บาท  ผู้ติดตามทั่วไป 900 บาท  ผู้ติดตามทั่วไป 900 บาท 
หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านยาเป็นการนำศาสตร์ทั้งด้านวิชาชีพเภสัชกรรมและด้านบริหารธุรกิจซึ่งเป็นโครงสร้างของการประกอบกิจการของร้านยาที่สำคัญ การศึกษาข้อมูลและปัจจัยของสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงย่อมมีความสำคัญต่อการสร้างโอกาสการปรับตัว การมีองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาด้านยา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องมือแพทย์มีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินงานของเภสัชกรชุมชน นอกจากนี้ศึกษาการนำเทคโนโลยีสื่อสารยุคดิจิตอลมาใช้การประกอบการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความแตกต่างของงานด้านเภสัชกรรม พร้อมทั้งศึกษาโอกาสการทำธุรกิจยุคเครือข่ายบนโลกโซเชียลมีความสำคัญต่อธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่อโลกธุรกิจในอนาคต
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประทศไทย) จึงเล็งเห็นประโยชน์การเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรชุมชนให้มีความรอบรู้ทั้งมิติด้านเภสัชกรรมและมิติด้านบริหารจัดการทั้งในระบบการตลาดและการสร้างงานบริการด้านเภสัชกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อผู้รับบริการที่ร้านยา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านการจัดการบริหารร้านยาให้มีประสิทธิภาพที่ดีสอดคล้องกับกฎหมาย
2.เพื่อทราบถึงทิศทางแนวโน้มโอกาสทางการตลาดของร้านยาในอนาคตเพื่อสร้างการปรับตัวของร้านยา
3.เพิ่มความรอบรู้การใช้เครือข่ายบนโลกโซเชียลกับงานเภสัชกรรมชุมชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ