*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม  2562 เรื่อง"Update on Herbal Medicine and Cannabis" *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563*

การประชุมวิชาการเรื่อง "Update on Herbal Medicine and Cannabis"
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-015-10-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก   
วันที่จัดการประชุม 27 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 250 บาท  ผู้ติดตามทั่วไป 900 บาท 
หลักการและเหตุผล
พืชสมุนไพรมีการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้เพื่อการรักษาบำบัดโรคโดยใช้นำคุณสมบัติของสมุนไพรมาสร้างคุณค่าใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคที่หลากหลาย ปัจจุบันมีนโยบายนำพืชประเภทกัญชา กัญชง มาพัฒนาเพื่อมาใช้ทางการแพทย์รักษาโรค จึงเป็นความก้าวหน้าของการแพทย์ประเทศไทย
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เล็งเห็นว่าเภสัชกรชุมชนจะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูวิชาการแพทย์แผนโบราณที่มีสมุนไพรเป็นยาหลัก สามารถนำความรู้แนะนำสุมนไพรในการรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ พร้อมการก้าวทันข้อมูลสารสกัดเกี่ยวกับกัญชา กัญชง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้บริการประชาชนในร้านยา
วัตถุประสงค์
1.เภสัชกรสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในการรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง
2.พัฒนาองค์ความรู้ให้กับเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับ สารสกัดเกี่ยวกับ กัญชา กัญชง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ