*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม  2563 เรื่อง"Community Pharmacist's Roles in Mental Health Care*ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

การจัดการโรคเรื้อรังในร้านยา(NCDs Management in Community Pharmacy) และ ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบรับใบสั่งยาของร้านยา จ.ชลบุรี ครั้งที่ 1
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-013-09-2562
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี  
วันที่จัดการประชุม 18 กันยายน 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
โรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขโดยรวมของประเทศ ซึ่งโรคที่พบส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม การคัดกรอง การดูแลติดตามอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้ถูกต้องและเหมาะสม ร้านยาชุมชนเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ที่อยู่ใกล้ประชาชนเป็นด่านแรก ซึ่งเภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยาควรมีความรู้เท่าทันเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง และความรู้เกี่ยวกับการประเมินใบสั่งยาเพื่อลงความเสี่ยงต่อการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยใน้รานยาพร้อมทั้งบทบาทการติดตามการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อการจัดการด้านยาโดยปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลประชาชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนในกลุ่มโรคเรื้อรัง การให้คำปรึกษาผู้ป่วยในร้านยา
2.เพื่อพัฒนางานประเมินใบสั่งยาของเภสัชกรชุมชนเพื่อรองรับระบบการรับใบสั่งยาที่ร้านยา
3.เพื่อเพิ่มทักษะการจัดการด้านยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง ตามหลักฐานทางวิชาการด้านเภสัชกรรมชุมชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ