ลงทะเบียนรับ Username password CPA e-learning คลิก http://gg.gg/CPA9062563**เข้าห้อง CPA e-Learning คลิก  https://healthacademy.in.th/cpa** แจ้งเบาะแสการแอบอ้างขอข้อมูลร้านยาคลิก http://gg.gg/cpa-clue-2020**ประกาศสมาคม ๑/๒๕๖๓ เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update Nutrition Management for Elderly Patients: DM, CKD and Cancer"
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-012-09-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก   
วันที่จัดการประชุม 22 กันยายน 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 250 บาท  ผู้ติดตาม 900 บาท 
หลักการและเหตุผล
จากสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไป จึงมีผลต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของแต่ละคนในสังคม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง มีผลต่อสุขภาพและนำไปสู่ความเจ็บป่วยของร่างกายรวมทั้งการเกิดโดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ และโรคมะเร็ง ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะทนทุกข์ทรมาน และทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต เภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยาจึงควรมีความรู้ด้านโภชนาการในการจัดการด้านอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทเพื่อให้คำปรึกษากับประชาชนได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1.เพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านโภชนาการให้เหมาะสมกับผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
2.พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ด้านโภชนาการเพื่อให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับโรคมะเร็ง
3.เภสัชกรชุมชนสามารถให้คำปรึกษาด้านโภชนาการให้กับผู้รับบริการที่ร้านยา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
Nutrient Management, Nutrition for DM and CKD, Nutritiion Mangement for Cancer Patient