ลงทะเบียนประชุมอนนไลน์ คลิก http://gg.gg/CPA9062563*ประกาศสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ๑/๒๕๖๓เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

การประชุมวิชาการ “The Care of Elderly Patients with Cardiovascular Disease and Kidney Disease”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-011-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก  
วันที่จัดการประชุม 25 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 250 บาท  ผู้ติดตาม 900 บาท 
หลักการและเหตุผล
โรคเรื้อรังเป็นโรคที่เกิดจากการดำเนินชีวิตที่มีปัจจัยเสี่ยงและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ท้าทาย เนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เป็นภาระโรคที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอง แต่รวมไปถึง ครอบครัว ชุมชน สังคม และการพัฒนาทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จากการสูญเสียรายได้ ภาวะพึ่งพิง ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ยาวนาน การดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคไตเรื้อรังนั้น มีความจำเป็นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง การป้องกันโรค และการดูแลที่ดีเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เหมาะสมกับประชาชน

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ซึ่งมีสมาชิกเป็นเภสัชกรชุมชนร้านยา เป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ที่อยู่ใกล้ประชาชนเป็นด่านแรก ซึ่งการมีความรู้ด้านยารักษาโรคเรื้อรังที่ทันสมัยย่อมมีความสำคัญต่อการให้บริการประชาชนในร้านยา พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาต่อการป้องกันโรงให้กับประชาชนทั่วไป


วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านโรคเรื้อรัง เพื่อให้คำปรึกษาผู้ป่วยในร้านยา
2.เพื่อให้การดูแลประชาชนด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสมตามหลักฐานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือจากเภสัชกรชุมชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
Drug Therapy, Cardiovascular Disease (CVD), Chronic Kidney Disease (CKD), Elderly Patients