*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม  2563 เรื่อง"Community Pharmacist's Roles in Mental Health Care*ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

การประชุมวิชาการ "ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันฯ)และการเลิกบุหรี่ในร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ"
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-010-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  
วันที่จัดการประชุม 24 กรกฎาคม 2562 - 24 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม และใกล้เคียง จำนวน 80 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้ในเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ คือโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน สามารถให้บริการคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ถุงลมโป่งพอง และหลอดเลือดสมองตีบ และ การเลิกบุหรี่ อันเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เภสัชกรชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นเภสัชกรปฐมภูมิอันเป็นนโยบายด้านสาธารณสุขที่เป็นเป้าหมายของประเทศในขณะนี้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2.เพื่อพัฒนาให้เภสัชกรมีความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเลิกบุหรี่
3.เพื่อพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ