ลงทะเบียนประชุมอนนไลน์ คลิก http://gg.gg/CPA9062563*ประกาศสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ๑/๒๕๖๓เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

การประชุมงิชาการ
การประชุมงิชาการ"Update of Practical Clinical Care in Infectious Diseases"
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-009-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก  
วันที่จัดการประชุม 21 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 250 บาท  ผู้ติดตามทั่วไป 900 บาท 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะมีอัตราเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์โดยส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลของประเทศไทยและสาธารณสุขของประเทศ อันส่งผลความสูญเสียทั้งภาวะสุขภาพและเศรษฐกิจมีผลต่อค่าใช้จ่ายใช้การรักษาพยาบาล เภสัชกรชุมชนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้ทำหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการอย่างสะดวก จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ สามารถให้คำแนะนำประชาชนและช่วยคัดกรอง เฝ้าระวังโรคติดเชื้อในชุมชน เพื่อลดความสูญเสีย ต่อชีวิต เศรษฐกิจ ของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจการคัดกรองโรค อาการติดเชื้อได้อย่างถูก้องตามหลักวิชาการ
2.เพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านความรู้พื้นฐานต่อยา และแนวทางการรักษาโรคทางเดินหายใจและโรคระบทางเดินปัสสาวะ
3.เพิ่มความสามารถให้การคำปรึกษาด้านยาต่อการรักษาของผู้ป่วย ญาติ และการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
Pneumonia, Immunocompromised Host, Antimicrobial Stewardship Program