ลงทะเบียนประชุมอนนไลน์ คลิก http://gg.gg/CPA9062563*ประกาศสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ๑/๒๕๖๓เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

การประชุมวิชาการ การจัดการโรคเรื้อรังในร้านยา (NCDs Management in Community Pharmacy)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-008-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี  
วันที่จัดการประชุม 16 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน จำนวน 80 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.25 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
โรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขโดยรวมของประเทศ ซึ่งโรคที่พบส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม การคัดกรอง การดูแลติดตามอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้ถูกต้องและเหมาะสม ร้านยาชุมชนเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ที่อยู่ใกล้ประชาชนเป็นด่านแรก ซึ่งเภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยาควรมีความรู้เท่าทันเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง และพร้อมแสดงบทบาทการติดตามการใช้ยาในต่อผู้รับบริการในร้านยา เพื่อการจัดการด้านยาโดยปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลประชาชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนในกลุ่มโรคเรื้อรัง การให้คำปรึกษาผู้ป่วยในร้านยา
2. เพื่อเพิ่มทักษะการจัดการด้านยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง ตามหลักฐานทางวิชาการด้านเภสัชกรรมชุมชน
3. สร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญการจัดการข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
Diabetes, Hypertension, Stroke, Chronic Kidney Disease, Health Data Management, Community Pharmacy