ลงทะเบียนประชุมอนนไลน์ คลิก http://gg.gg/CPA9062563*ประกาศสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ๑/๒๕๖๓เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

การประชุมวิชการเรื่อง “Cancers Screening Update: Colorectal Cancer, Breast Cancer and Cervical Cancer”
การประชุมวิชการเรื่อง “Cancers Screening Update: Colorectal Cancer, Breast Cancer and Cervical Cancer”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-006-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก   
วันที่จัดการประชุม 23 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  ผู้ติดตาม 900 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 250 บาท 
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งส่งผลทางสาธารณสุขของประเทศไทย โดยมีปัญหาจากมลพิษ สารพิษ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมนุษย์ นอกเหนือจากปัจจัยทางพันธุกรรมที่เป็นปัจจัยร่วม ส่งผลการเกิดมะเร็งซึ่งปัจจุบันสามารถคัดกรอง ตรวจสอบ และให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพจากสหสาขาวิชาชีพเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย เภสัชกรชุมชนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งควรได้รับความรู้เกี่ยวกับมะเร็งที่พบได้บ่อย เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยเพื่อให้คำปรึกษาต่อผู้ป่วย ญาติ ที่เกี่ยวกับยาที่ใช้ในการรักษาโรค ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากปัญหาจากการใช้ยา ผลข้างเคียงของยา รวมถึงแนวทางการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวดูแลสุขภาพในขณะที่ป่วยมะเร็งได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับเพิ่มบทบาทการคัดกรอง ประเมินโรคมะเร็งบางประเภทโดยเภสัชกรชุมชนในร้านยา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจการคัดกรอง ประเมินโรคมะเร็ง ตลอดจนการแนะนำส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม
2.เพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านความรู้พื้นฐานต่อยา และแนวทางการรักษาโรคมะเร็งที่พบได้บ่อย
3.เพิ่มความสามารถให้การคำปรึกษาด้านยาต่อการรักษาของผู้ป่วย ญาติ และการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ