*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 เรื่องThe Care of Elderly Patients with Cardiovascular Disease (CVD) and Kidney Disease*สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562  คำขวัญ เภสัชอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน*

การประชุมวิชาการเรื่อง The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders
การประชุมวิชาการเรื่อง The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-005-05-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรรัลด์ รัชดาภิเษก   
วันที่จัดการประชุม 26 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  ผู้ติดตาม 900 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 250 บาท 
หลักการและเหตุผล
ในประเทศไทยประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้จะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุถึง 30% ภายใน 30 ปี และมีอัตราการเป็นโรคทางระบบประสาทที่มีความสัมพันธ์กับอายุ เกิดจากความเสื่อมถอยของสภาพร่างกายจึงก่อให้เกิดความเสี่ยงของโรคทางระบบประสาท เช่น โรคสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน โรคปลอกประสาทอักเสบ (demyelinating disease) ของระบบประสาทส่วนกลาง เป็นต้น เภสัชกรผู้ซึ่งปฏิบัติงานในร้านยาควรมีการเพิ่มความรู้ที่ทันสมัยให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโรคปัจจุบัน ทั้งด้านยาและแนวทางการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละโรคที่เกี่ยวข้อง เภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยาเป็นผู้ที่ใกล้ชิดประชาชนที่สามารถให้ความรู้ต่อผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านยาและแนวทางการรักษาโรคอย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านความรู้ความเข้าใจด้านการใช้ยาของโรคสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง
2.เพื่อให้การดูแลประชาชนด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสมตามหลักฐานทางวิชาการหรือแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
Alzheimer’s disease and Dementia, Multiple Sclerosis, Parkinson's Disease