ลงทะเบียนประชุมอนนไลน์ คลิก http://gg.gg/CPA9062563*ประกาศสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ๑/๒๕๖๓เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-003-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค   
วันที่จัดการประชุม 03 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 400-600 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน 650 บาท  เภสัชกรทั่วไป 850 บาท  ผู้ติดตาม 1,000 บาท  นักศึกษา ( แต่งชุดนักศึกษา) 500 บาท 
หลักการและเหตุผล
ทิศทางของประเทศไทยในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาลมีการปรับปรุงกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศในสอดคล้องกับสากล เภสัชกรชุมชนซึ่งปฏิบัติงานในร้านยามีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล จึงควรศึกษาความเข้าใจกฎหมายฉบับใหม่ๆ ที่จะถูกประกาศใช้ในอนาคต จะส่งผลต่อวิธีการปฏิบัติงานของเภสัชกรในร้านยา
นอกจากนี้การมีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) จะสร้างการเติบโตด้านงานบริการสุขภาพซึ่งมีความจำเป็นต่อการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการด้านสุขภาพ ด้านการใช้ยา การนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้รับบริการ จึงมีความสำคัญของการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เภสัชกรชุมชนกับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่นำมาวิเคราะห์และประกอบการปฏิบัติงานในร้านยานั้น เภสัชกรชุมชนจึงควรความเข้าใจของการเปลี่ยนแปลงในเครื่องมือและโปรแกรมที่ทันสมัย เภสัชกรชุมชนควรพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านระบบ เครื่องมือรูปแบบที่หลากหลายเพื่อนำไปประกอบการดำเนินการให้เหมาะสมกับผู้ป่วยและผู้รับบริการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ของเภสัชกรด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมในร้านยา
2. สร้างความเข้าใจการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชน
3. เพิ่มความเข้าใจของเภสัชกรชุมชนเพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), ข้อมูลด้านสุขภาพ,กฎหมาย, ระบบสาธารณสุข, (ร่าง)พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....