ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*ขอเชิญใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสมาคม ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียน คลิก  https://goo.gl/Z9UrBv*การประชุมวิชาการเรื่อง Updated  ClinicalAssessment for NCDs in PrimaryCare วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์*ครงการพัฒนาเภสัชกรชุมชนระดับผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรการจัดการโรคเบาหวานระดับปฐมภูมิในร้านยา*

การประชุมวิชาการ“Updated Clinical Assessment for NCDs in Primary Care”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-002-02-2562
สถานที่จัดการประชุม   
วันที่จัดการประชุม 17 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 250 บาท  ผู้ติดตาม 900 บาท 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันอัตราการเกิดโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมีผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง ภาวะโรคหลอดเลือดและสมอง โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพโดยรวม ซึ่งมีการใช้ยาในการรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เภสัชกรชุมชนที่ร้านยา สามารถเป็นจุดเข้าถึงการบริการให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยาอย่างเหมาะสมให้ผู้รับบริการได้ โดยเภสัชกรชุมชน มีบทบาทการคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในการให้ความรู้และปรึกษาด้านการใช้ยา และการเลิกบุหรี่ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจและเกิดการใช้ยาอย่างถูกต้อง และเหมาะสม การเพิ่มศักยภาพของเภสัชกรชุมชนด้านความรู้ ความเข้าใจด้านยา ทักษะการจ่ายยา การให้คำแนะนำการใช้ยาทั้งประสิทธิภาพและ ผลข้างเคียงของยา การให้คำแนะนำการรักษาและปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ย่อมเป็นสิ่งสำคัญ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านโรคเรื้อรัง เพื่อให้คำปรึกษาผู้ป่วยในร้านยา
2. เพื่อให้การดูแลประชาชนด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสมตามหลักฐานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ จากเภสัชกรชุมชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
Community Pharmacist, Hypertension, Chronic Kidney Disease, Smoke Cessation