*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม  2563 เรื่อง"Community Pharmacist's Roles in Mental Health Care*ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

การประชุมวิชาการ“Update Management for Skin Disorder in Community Pharmacy”
การประชุมวิชาการ“Update Management for Skin Disorder in Community Pharmacy”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-001-01-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง   
วันที่จัดการประชุม 27 มกราคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 250 บาท  ผู้ติดตาม 900 บาท 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพบปัญหาด้านผิวหนังของประชาชนในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเภสัชกรชุมชนควรเพิ่มเติมความรู้ที่ทันสมัยและแนวทางการรักษาโรคผิวหนัง รวมทั้งการใช้ยาเพื่อช่วยการดูแลรักษาหรือแนะนำให้กับผู้รับบริการที่ร้านยา สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่พบบ่อยในร้านยาหรือหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่สามารถจำแนกโรคผิวหนังเบื้องต้นจากการประชุมครั้งนี้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านการประเมิน จำแนกโรคด้านผิวหนังในร้านยา
2.เพื่อให้การดูแลประชาชนด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสมตามหลักฐานทางวิชาการ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
Skin diseases, Atopic dermatitis, Psoriasis, Fungal infection