ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

การประชุมวิชาการเรื่อง “Common Problems in Pediatrics
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-001-01-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยเพชรบุรี 47     View location Map
วันที่จัดการประชุม 22 มกราคม 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จำนวนประมาณ 250-350 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคม ฯ  500 บาท  เภสชักรทั่วไป 700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ 250 บาท 
หลักการและเหตุผล
ร้านยาเป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิที่เป็นด่านแรกที่ผู้มารับบริการเลือกใช้เมื่อมีปัญหาสุขภพหรือมาซื้อเวชภัณฑ์ต่างๆ
ในการรักษาดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ( Self-medication) นอกจากผู้บริโภคจะมาซื้อผลิตภัณฑ์ในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเองแล้ว บุคลในครอบครัวเช่น เด็กทารก และเด็กโต ก็เป็นวัยที่ปัญหาสุขภาพ หรือการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อย ที่มีการมาใช้บริการในการปรึกษาปัญหาต่างที่ๆร้นยาอยู่เสมอ โรค และปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในเด็ก เช่น โรคทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง และอาหารสำหรับทารก เป็นหัวข้อหลักของการมาปรึกษาในร้านยา เภสัชกรชุมชนจึงควรมีความรู้ความชำนาญในการให้คำปรึกษาแก่มารดา บิดา ผู้ปกครองของเด็ก หรือแนะนำไปพบแพทย์ เพราะพบว่าปัญหาที่มาปรึกษารุนอรงกว้าการรักษาตนเอง การจัดบรรยายทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจึงมีความสำคัญและจำเป็นดังนี้
วัตถุประสงค์
1. ให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้ที่ทันสมัยถูกต้องในการเข้าใจพื้นฐานของโรคหรือปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก ตลอดจนการรักษายาหรือเวชภัณฑ์ที่ใช้กับความเจ็บป่วยหรือสภาวะที่ช้า
2. เภสัชกรชุมชนมีความสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้ปกครองของเด็กในการรับประทานยาที่ถูกต้อง การดูรักษาสุขภาพ การปฏิบัติตนที่ถูกต้องกับภาวะอาการของเด็กนั้นๆ
3. เภสัชกรสังเกตอาการของเด็กและให้คำแนะนำเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ในกรณีที่เด็กมีอาการรุนแรง
4. เภสัชกรเรียนรู้ในการแยกแยะคัดกรองอาการป่วยหรืออาการแสดงเช่นโรคผิวหนัง เพื่อให้คำปรึกษา หรือส่งต่อแพทย์ทำการรักษาต่อไป
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
Common Pediatrics problems, Respiratory Tract Infections, Gastrointestinal Tract common Problems ,Skin Problems