*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม  2562 เรื่อง"Update on Herbal Medicine and Cannabis" *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563*

การประชุมวิชาการ“A Practical Approach to the Management of Psychiatric Diseases”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-012-11-2561
สถานที่จัดการประชุม 2561 ณ ห้องกัญญลักษณ์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26  
วันที่จัดการประชุม 18 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 250 บาท  ผู้ติดตาม 900 บาท 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรคปัญหาทางจิตเวชและปัญหาทางพฤติกรรมทางอารมณ์มีปัจจัยมาจากร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ของผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวหรือปรับใจต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จึงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี การเจ็บป่วยส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ป่วย การดำเนินชีวิต ด้านการงาน การประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติ และส่งผลทางอ้อมต่อครอบครัว สังคม โรคที่เกี่ยวกับทางพฤติกรรมทางอารมณ์ เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคอารมณ์แปรปรวน และโรคนอนไม่หลับ เป็นโรคที่ประชาชน ผู้ป่วยนำยามาปรึกษาที่ร้านยาดังนั้นเภสัชกรชุมชนผู้ปฏิบัติงานในร้านยาจึงควรศึกษาความรู้ที่ทันสมัย แนวทางการรักษาโรคและการใช้ยาเพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาการดูแลผู้ป่วยในชุมชนโดยให้คำแนะนำการใช้ยาอย่างเหมาะสมสำหรับประชาชนที่มารับบริการในร้านยา
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) มีสมาชิกเป็นเภสัชกรชุมชนร้านยาที่ให้บริการด้านสุขภาพ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ที่ทันสมัย จึงตระหนักถึงความสำคัญของการให้องค์ความรู้ด้านยา โรค เพื่อนำไปปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านการใช้ยาสำหรับโรคปัญหาทางจิตเวชและปัญหาทางพฤติกรรมทางอารมณ์
2. เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการให้คำปรึกษาสำหรับเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับปัญหาทางพฤติกรรมทางอารมณ์ในร้านยา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
Anxiety and depression, Insomnia disorder, Bipolar Disorders