ลงทะเบียนรับ Username password CPA e-learning คลิก http://gg.gg/CPA9062563**เข้าห้อง CPA e-Learning คลิก  https://healthacademy.in.th/cpa** แจ้งเบาะแสการแอบอ้างขอข้อมูลร้านยาคลิก http://gg.gg/cpa-clue-2020**ประกาศสมาคม ๑/๒๕๖๓ เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  

การประชุมวิชาการ“Advanced Pediatrics Disease Management”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-011-10-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ  
วันที่จัดการประชุม 21 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 250 บาท  ผู้ติดตาม 900 บาท 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรคเกี่ยวกับเด็กมีอุบัติการณ์เกิดมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียซึ่งก่อโรคและอาการแสดงเจ็บป่วยต่อสุขภาพ ซึ่งเภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยาควรมีความรู้ความสามารถในการประเมินอาการและค้นหาปัญหาที่เกิดโรคเบื้องต้นในชุมชนเพื่อส่งตัวผู้ป่วยรับการรักษาได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ความรู้ด้านโรคที่พบบ่อยในกลุ่มเด็ก เช่น โรคภูมิแพ้ โรคผื่นแพ้ผิวหนัง และ โภชนาการที่เหมาะสมของเด็กในแต่ละช่วงวัยย่อมมีความสำคัญ การพัฒนาองค์ความรู้ให้ครอบคลุมรอบด้านจะก่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนเพื่อให้บริการให้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านการใช้ยาสำหรับเด็ก ให้ถูกต้องและเหมาะสม
2. เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเด็ก ด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสมตามหลักฐานทางวิชาการที่ทันสมัย
3. เพื่อพัฒนาการให้คำปรึกษาด้านยาสำหรับกลุ่มเด็กให้กับผู้รับบริการ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
Nutrition for Children, of Allergic rhinitis, Atopic dermatitis, Viral Infections